Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online các bạn nên biết, để tránh lỗi Skill và không train quái được nhé.


PHÙ THỦY (DARK WIZARD) AGILITY BUG

Evil Spirits
0 - 5700 > Sử dụng bình thường
5700 - 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
6550 - 8200 > Sử dụng bình thường
8200 - 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
9820 - 10700 > Không sử dụng được
10700 - 13250 > Sử dụng bình thường
13250 - 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
15700 - 23250 > Không sử dụng được
23250 - 28250 > Sử dụng bình thường
28250 - 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
33200 - 65534 > Không sử dụng được

Inferno
0 - 61700 > Sử dụng bình thường
61700 - 65534 > Không sử dụng được

Nova
(Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)
9820 - 10700 = Sử dụng bình thường
33200 - 65534 = Sử dụng bình thường

CHIẾN BINH (DARK KNIGHT) AGILITY BUG

Twisting Slash
0 - 47040 > Sử dụng bình thường
47040 - 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill


TIÊN NỮ (ELF) AGILITY BUG

MultiShot
0 - 23200 > Sử dụng bình thường
23200 - 25250 > Không sử dụng được
25250 - 37750 > Sử dụng bình thường
37750 - 56500 > Không sử dụng được
56500 - 65535 > Sử dụng bình thường


ĐẤU SĨ (MAGIC GLADIATOR) AGILITY BUG

Evil Spirit
0 - 11200 > Sử dụng bình thường
11200 - 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
12880 - 16200 > Sử dụng bình thường
16200 - 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
19440 - 21200 > Không sử dụng được
21200 - 26200 > Sử dụng bình thường
26200 - 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
31100 - 46200 > Không sử dụng được
46200 - 56200 > Sử dụng bình thường
56200 - 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

Twisting Slash
0 - 47180 > Sử dụng bình thường
47180 - 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

Inferno
0 - 65535 > Sử dụng bình thường

Fireslash
0 - 32,767 > Sử dụng bình thường


CHÚA TỂ (DARK LORD) AGILITY BUG

Firescream
0 - 2400 > Sử dụng bình thường
2400 - 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
5000 - 5600 > Không sử dụng được
5600 - 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
6800 - 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
8000 - 11800 > Không sử dụng được
11800 - 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
16600 - 65535 > Không sử dụng được